Erasmus+ KA1

School for life – Šola za življenje

 

V šolskih letih 2019/20 in 2020/21 v sklopu izobraževalnega projekta »Šola za življenje« načrtujemo 25 mobilnosti za učitelje, in sicer 8 mobilnosti na strukturirane seminarje in 17 mobilnosti za opazovanje pouka. Izobraževanja bodo potekala v različnih evropskih državah na različnih področjih, in sicer na področju mednarodnega programa Neverjetna leta, sodobnih metod poučevanja, dela z otroki s posebnimi potrebami, projektnega vodenja, vodenja razreda in integracije angleščine.

Cilji projekta:

 • razvijanje medkulturnih kompetenc učiteljev,
 • razvijanje komunikacije v tujih jezikih,
 • modernizacija in internacionalizacija šole,
 • razvijanje digitalne pismenosti,
 • oblikovanje šolskega kurikuluma, ki je za učence smiseln, relevanten in življenjski,
 • razvijanje socialne in državljanske kompetence, metod in pristopov poučevanja, ki bodo omogočali celostni razvoj učencev,
 • uvajanje novih tehnologij,
 • razvijanje zmožnosti življenja v širšem okolju in internacionalnem duhu,
 • razvijanje kompetenc za uspešno vzgojo in vodenje oddelka,
 • razvijanje znanj, veščin in sposobnosti za inovativno poučevanje in uvajanje inovativnosti in podjetnosti v pouk.

                  

Vir slik: cmepius.si

Erasmus+ KA2

Two sides of beauty and the river between them

Koordinator: Anita Godler, razredničarka in učiteljica RP

Člani tima: Petra Iskra – defektologinja, Robertina Dugar – učiteljica matematike in računalništva, Tadeja Dović – učiteljica angleškega jezika

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja učencev, mladine in učiteljev. Kakovostno inkluzivno izobraževanje in usposabljanje opremlja mlade in udeležence vseh starosti z veščinami, s spretnostmi in kompetencami potrebnimi za njihovo smiselno sodelovanje v demokratični družbi, ki je vedno bolj mobilna, večkulturna in digitalna.

Izmenjave učencev predstavljajo učinkovito orodje neformalnega in priložnostnega učenja. Ob tem pridobivajo in razvijajo svoje kompetence, preko vrstniškega učenja raziskujejo nove kulture, navade, razbijajo predsodke ter krepijo vrednote prijateljstva.

V letu 2023/2024 je OŠ Trnovo vključena v mednarodni projekt Erasmus+, z naslovom Two sides of beauty and the river beatween them. Učenci 5.d oddelka, ravnateljica mag. Đulijana Juričić in učitelji OŠ Trnovo (Anita Godler, Petra Iskra, Robertina Dugar in Tadeja Dović) bodo skupaj s partnersko šolo, OŠ Grigorja Viteza iz Osijeka, Hrvaška spoznavali in raziskovali pomen reke na arhitekturo mest, raziskovali lastnosti vode in kako gradnja vpliva na njeno onesnaženost, spoznavali zgodovino obeh mest, se urili v komunikacijskih veščinah v angleščini, hrvaščini in slovenščini. Skupaj raziskovali in ustvarjali z umetniki, z ilustratorko, s slikarko, s koreografinjo in drugimi strokovnjaki, kot so študentje naravosloja, arhitekt, kustosi različnih muzejev…

Januarja 2023 je bila OŠ Trnovo gostiteljica 1. timskega srečanja partnerske šole iz Hrvaške. Timsko srečanje partnerskih šol je bilo namenjeno srečanju koordinatorjev, članov projekta in spoznavanju učencev 5. d oddelka. Organizirani so bili ogledi učnih ur različnih oddelkov šole, tuji učitelji so spoznavali učne metode dela v slovenskih šolah, ogledali in spoznavali značilnosti glavnega mesta Ljubljana, izmenjavali so mnenja, načrtovali dejavnosti in aktivnosti projekta, ki so izhajali iz načrtovanih ciljev. Ob srečanju so se načrtovale tudi izmenjave učencev v Osijek in v Ljubljano.

Osnovna dejavnost vseh aktivnosti je sprotna evalvacija in diseminacija (predstavitev opravljenega dela, rezultatov) in uporaba pridobljenega znanja. Zadnja aktivnost, ki se bo izvajala v Osijeku, je oblikovanje končnega poročila projekta.

Cilji projekta:

 • pridobiti znanje o vodi in večjo ozaveščenost o virih onesnaževanja vode v mestih,
 • ozaveščati o vplivu gradnje objektov na onesnaževanje in izčrpavanje naravnih virov,
 • pridobiti znanje o pomembnih arhitekturnih dosežkih v mestih sodelujočih šol,
 • povečati zanimanje za predmete STEM,
 • naučite se znanstvene terminologije v angleščini,
 • razvijati ustvarjalnost in spodbujati izražanje čustev skozi umetnost, glasbo in ples,
 • razvijati digitalne kompetence in motivirati dijake za kreativno in koristno uporabo IKT,
 • razvijati učne metode, ki temeljijo na medkurikulumskih dejavnostih, ki povezujejo STEM in umetnostne predmete,
 • spodbujanje projektnega pristopa k poučevanju in učenju,
 • razvijati medkulturno kompetenco in veščine timskega dela učencev in učiteljev,
 • razvijati komunikacijske veščine v angleškem, slovenskem in hrvaškem jeziku,
 • bolje poznajo sosednjo državo,
 • obogatiti učni proces s sodelovanjem s kulturnimi in drugimi pedagoškim institucijami,
 • prinesel razsežnost EU v sodelujoče šole.

 

Metode in dejavnosti za doseganje ciljev:

 • predstavitve partnerskih držav in šol,
 • poročila o lastnostih vode,
 • poročila o vplivu gradnje objektov na onesnaževanje voda in izčrpavanje naravnih virov,
 • 3D model stavb in načrti za gradnjo stavb,
 • opis pomembnejših stavb v mestu,
 • video različnih dejavnosti,
 • Slovensko-hrvaški-angleški slovar, Slovar – datoteka
 • predstave za starše in ostalo občinstvo,
 • risbe, razstave,
 • monografija projekta,
 • spletna stran projekta,
 • puloverji za učence in učitelje s simboli projekta (logotipi šole in projekta),
 • projektna dokumentacija (načrti, poročila, učno gradivo ipd.),

Več na spletni strani projekta: https://erasmus-brb.si/

   

  Erasmus+ KA2

  Happy society – Zadovoljna družba

   

  V šolskih letih 2019/2020 in 2020/21 bo OŠ Trnovo vključena v mednarodni projekt Happy society – zadovoljna družba. Učenci in učitelji naše naše šole bodo skupaj s partnerskimi šolami iz Nemčije, Madžarske in Slovaške spoznavali različne družbe, raziskovali, kaj je sreča, kaj je potrebno, da je neka družba srečna, se učili veščin, ki omogočajo uresničitev potreb in razumevanje potreb drugih… V šolskem letu 2019/20 bo naša šola gostiteljica 1. timskega srečanja vseh partnerskih šol iz tujine. Načrtujemo medijsko podprt dogodek s sprejemom gostov partnerskih šol pri ustanovitelju šole, mestnemu županu. Timska srečanja partnerskih šol so namenjena srečanju koordinatorjev in članov projekta, kjer se organizira ogled mesta, izmenjajo mnenja, organizira prireditve, diskusijo (npr. o tem kaj nam je skupno, univerzalno…) in pripravi poročila o poteku projekta. Udeleženci projekta bodo učenci (13-15 let), učitelji, starši in širša skupnost.

  Osnovna dejavnost vseh aktivnosti, ki ga omogoča omenjeni projekt, je sprotna evalvacija in diseminacija (predstavitev opravljenega dela, rezultatov) in uporaba pridobljenega znanja v lastni delovni sredini (kolektivu) in življenju šole nasploh (oblikovati lastni model zadovoljne družbe).

  Cilji projekta:

  • spodbuda in motivacija mladih za aktivno državljanstvo; angažiranost mladih za njihov aktivni prispevek k družbi;
  • povezava projekta z vrednotami in vizijo šole (Jaz-TI-Mi = Skupnost);
  • vključitev aktualnih dogodkov kot npr. Otroški parlament, kjer je letošnja tema Moja poklicna prihodnost;
  • poznavanje in razumevanje organiziranosti svoje in tuje družbe (razvijanje in razumevanje pojma demokracije, socialne blaginje, vrednot, kulturnih značilnosti različnih narodov);
  • učenje veščin, ki nam omogočajo uresničiti svoje potrebe in razumeti potrebe drugih (učenje strpnosti, krepiti solidarnost, spodbujati sočutje, učenje empatije).
  • uporaba IKT; razvijanje komunikacijske spretnosti v tujem jeziku.

  Metode in dejavnosti za doseganje ciljev:

  • priprava in izvedba 1. timskega srečanja;
  • mednarodno sodelovanje; razvijanje lastnih in medkulturnih kompetenc (E-twining, video konferenca);
  • sodelovanje v projektnih nalogah (likovni natečaj za izdelavo logotipa projekta; priprava kotička za predstavitev projekta);
  • materialni izdelki (logotip, knjižica države, slovar sreče, vprašalnik, video prispevek, priročnik o sreči in aktivnem državljanstvu) objavljeni na spletni strani.

          

  Vir slik: cmepius.si

  Dostopnost