thumb vpis1Vpis v 1. razredza šolsko leto 2019/20 bo potekal v torek, 12. 2. 2019 in sredo, 13. 2. 2019od 8. do 12. ure in od 16. do 19. ure. Vpisujemo otroke, rojene v letu 2013. Vpis bo potekal v šolski svetovalni službi (I. nadstropje), in sicer:

- v dopoldanskem času od 8.00 do 12. ure, v sejni sobi (I. nadstropje); oba dneva.

-  v  popoldanskem času od 16.00 do 19. ure, v sejni sobi in v sobi šolske svetovalne službe (I. nadstropje).

 Vpis je obvezen za otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Natalija Plajnšek, ŠSS

 

Starši otroka vpišejo v matično osnovno šolo. Vsi tisti starši, katerih otrok glede na stalno bivališče sodi v drugi šolski okoliš, vendar želijo otroka vpisati na OŠ Trnovo, naj oddajo vlogo na šolo (obrazec lahko dobijo v šolski svetovalni službi).

Starše prosimo, da s seboj prinesejo otrokov izpisek iz rojstne matične knjige ali otrokov osebni dokument.

Starši morajo vpisati v 1. razred osnovne šole otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo, se mu lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi začetek šolanja odloži za eno leto.

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko skladno s 46. členom Zakona o osnovni šoli na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Na podlagi Zakona o osnovni šoli imajo starši pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo. Za svojega otroka lahko organizirajo izobraževanje na domu. V tem primeru mora biti otrok vpisan v eno izmed osnovnih šol, ki vodi dokumentacijo o njegovem izobraževanju na domu.

Šolski okoliši so usklajeni z zmogljivostjo šol, to je z največjim možnim številom učencev, ki jih šola skladno z normativi razporedi v oddelke, upoštevajoč učilnice in druge prostore, potrebne za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni. Šolski okoliš je območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v osnovno šolo, ki ima sedež na tem območju. Starši lahko vpišejo otroka v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša. v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša.

Vpis v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. O vlogi za prepis odloča zaprošena šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva. Zaprošena šola ni dolžna ugoditi vlogi staršev, če bi to posegalo v njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorsko zmogljivost ali če bi se s tem v šolskem okolišu, kjer učenec prebiva, zmanjšalo število učencev oziroma oddelkov, kar bi vplivalo na spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.

Šola, na katero so starši naslovili vlogo za prepis, je dolžna o tem odločati najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko je prejela vlogo. Če vlogi staršev ugodi in izda soglasje za prepis, mora o svoji odločitvi pisno obvestiti starše in šolo v šolskem okolišu, v katerem učenec prebiva. Na enak način mora šola obvestiti starše in šolo otrokovega matičnega šolskega okoliša ob neugodni rešitvi vloge za prepis.

Pri vpisu otrok v 1. razred so ljubljanske osnovne šole dolžne ravnati skladno z uredbo in poskrbeti za enakomerno zasedenost osnovnih šol in uravnoteženo prehajanje učencev med šolami različnih šolskih okolišev.

Če učenec obiskuje šolo v svojem šolskem okolišu, ima na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli pravico do brezplačnega prevoza:

─ če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole ali

─ če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

O načinu prevoza se šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.

Če učenec obiskuje zasebno osnovno šolo, se pravica do brezplačnega šolskega prevoza opredeljuje glede na oddaljenost prebivališča učenca do šole v njegovem matičnem šolskem okolišu.

Učencem s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redne osnovne šole, in učencem, ki so vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, pripada brezplačni prevoz, ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča do osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

 

Za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo na naši spletni strani uporabljamo piškotke. 
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.