Za subvencioniranje šole v naravi imajo prednost učenci, ki so na šoli:

  • upravičeni do polne (100%) subvencije šolske malice (upravičenci za dodatno subvencijo šolske malice) in so hkrati upravičeni do polne subvencije šolskega kosila s strani CSD;
  • učenci katerih družina je prejemnik denarne socialne pomoči (DSP), kot edini vir preživljanja;
  • brezposelnost staršev;
  • dolgotrajna bolezen v družini; drugi socialni problemi in specifike v družini, ki nakazujejo otežen socialno-ekonomski položaj družine.

Podrobnejši kriteriji in postopek za uveljavljanje subvencije šole vnarvi se uporablja skupaj s Pravilnikom o financiranju šole v naravi in začnejo veljati z dnem sprejema na Svetu šole in se uporabljajo za tekoče šolsko leto oz. od začetka šolskega leta 2011/2012. 

Barbara Ogrin, svetovalna služba

V preteklih dneh je na centrih za socialno delo izdano večje število novih odločb o upravičenosti do javnih sredstev, med drugim tudi za subvencijo malice in kosila. Podatke o upravičenosti  oz. višini subvencije bo šola v bodoče pridobivala v aplikaciji Centralna evidenca udeležencev VIZ, vendar informacijski sistem Ministrstva za delo, družino in socilalne zadeve tega zaenkrat še ne omogoča.

Zato obveščamo vse starše, ki so v času po 1.1.2012 prejeli nove odločbe o subvenciji šolske prehrane s strani pristojnega Centra za socilano delo, da se z novo odločbo zglasijo na šolo, da pripravimo ustrezen poračun. Poračun velja od dne, ko je nastopilo obdobje nove upravičenosti. 

Barbara Ogrin, ŠSS

Z začetkom šolskega leta 2014/15 se bo v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C), v postopku sprejemanja v Državnem zboru pa je tudi sprememba Zakona o šolski prehrani zaradi uskladitve določb z ZUPJS-C.

Učenci bodo lahko pridobili subvencijo za šolsko prehrano po enakih merilih kot v tem šolskem letu, poenostavlja pa se postopek pridobivanja pravice. Staršem ne bo več treba oddajati vlog za uvejavljanje subvencije malice in kosila, saj bo upravičenost izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki bo ugotovljena v odločbi o otroškem dodatku.

Preberi več

Dne 17. 7. 2015 je bil v Državnem zboru RS sprejet Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov. Zakon tako določa vrste dolgov in načine na podlagi katerih odpišejo svoje terjatve tudi vrtci in osnovne šole.

Preberi več

Spremenjen Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D, UL RS št.57/2015) širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev.

Sprememba tako priznava brezplačno kosilo učencem, pri katerih neto povprečna plača v RS ne presega 18% na družinskega člana. Od 1. januarja 2016 pripada subvencija kosila tudi učencem, pri kakterih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto plače v RS, in sicer v naslednji višini:

  • nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v RS - subvencija pripada v višini 70 % cene kosila;
  • nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v RS - subvecija pripada v višini 40 % cene kosila.

V Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja bodo pripravili ustrezen prikaz višine subvencije kosila učencev.
Subvencija malice učencev ostaja nespremenjena, prav tako je nespremenjena cena malice, ki tudi v šolskem letu 2016/17 znaša 0,80 EUR dnevno na učenca.

Barbara Ogrin, ŠSS

 6. razred

30. november 2018
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

7. maj 2019
Slovenščina

9. maj 2019
Matematika

13. maj 2019
Angleščina

6. junij 2019
Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ 

Od 6. do 10. junija 2019
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

17. junija 2019
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2019
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda


9. razred

3. september 2018
Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

30. november 2018
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske univerze)

13. februar 2019
Zadnji rok za posredovanje podatkov o odraslih udeležencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (Ljudske univerze)

7. maj 2019
Slovenščina

9. maj 2019
Matematika

13. maj 2019
Angleščina

3. junij 2019
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 3. junija do 5. junija 2019
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

10. junija 2019
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

14. junij 2019
Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

 

Natalija Plajnšek, za tim za pripravo NPZ

Za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo na naši spletni strani uporabljamo piškotke. 
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.