Erasmus+ KA1

School for life – Šola za življenje

 

V šolskih letih 2019/20 in 2020/21 v sklopu izobraževalnega projekta »Šola za življenje« načrtujemo 25 mobilnosti za učitelje, in sicer 8 mobilnosti na strukturirane seminarje in 17 mobilnosti za opazovanje pouka. Izobraževanja bodo potekala v različnih evropskih državah na različnih področjih, in sicer na področju mednarodnega programa Neverjetna leta, sodobnih metod poučevanja, dela z otroki s posebnimi potrebami, projektnega vodenja, vodenja razreda in integracije angleščine.

Cilji projekta:

 • razvijanje medkulturnih kompetenc učiteljev,
 • razvijanje komunikacije v tujih jezikih,
 • modernizacija in internacionalizacija šole,
 • razvijanje digitalne pismenosti,
 • oblikovanje šolskega kurikuluma, ki je za učence smiseln, relevanten in življenjski,
 • razvijanje socialne in državljanske kompetence, metod in pristopov poučevanja, ki bodo omogočali celostni razvoj učencev,
 • uvajanje novih tehnologij,
 • razvijanje zmožnosti življenja v širšem okolju in internacionalnem duhu,
 • razvijanje kompetenc za uspešno vzgojo in vodenje oddelka,
 • razvijanje znanj, veščin in sposobnosti za inovativno poučevanje in uvajanje inovativnosti in podjetnosti v pouk.

                  

Vir slik: cmepius.si

Erasmus+ KA2

Happy society – Zadovoljna družba

 

V šolskih letih 2019/2020 in 2020/21 bo OŠ Trnovo vključena v mednarodni projekt Happy society – zadovoljna družba. Učenci in učitelji naše naše šole bodo skupaj s partnerskimi šolami iz Nemčije, Madžarske in Slovaške spoznavali različne družbe, raziskovali, kaj je sreča, kaj je potrebno, da je neka družba srečna, se učili veščin, ki omogočajo uresničitev potreb in razumevanje potreb drugih… V šolskem letu 2019/20 bo naša šola gostiteljica 1. timskega srečanja vseh partnerskih šol iz tujine. Načrtujemo medijsko podprt dogodek s sprejemom gostov partnerskih šol pri ustanovitelju šole, mestnemu županu. Timska srečanja partnerskih šol so namenjena srečanju koordinatorjev in članov projekta, kjer se organizira ogled mesta, izmenjajo mnenja, organizira prireditve, diskusijo (npr. o tem kaj nam je skupno, univerzalno…) in pripravi poročila o poteku projekta. Udeleženci projekta bodo učenci (13-15 let), učitelji, starši in širša skupnost.

Osnovna dejavnost vseh aktivnosti, ki ga omogoča omenjeni projekt, je sprotna evalvacija in diseminacija (predstavitev opravljenega dela, rezultatov) in uporaba pridobljenega znanja v lastni delovni sredini (kolektivu) in življenju šole nasploh (oblikovati lastni model zadovoljne družbe).

Cilji projekta:

 • spodbuda in motivacija mladih za aktivno državljanstvo; angažiranost mladih za njihov aktivni prispevek k družbi;
 • povezava projekta z vrednotami in vizijo šole (Jaz-TI-Mi = Skupnost);
 • vključitev aktualnih dogodkov kot npr. Otroški parlament, kjer je letošnja tema Moja poklicna prihodnost;
 • poznavanje in razumevanje organiziranosti svoje in tuje družbe (razvijanje in razumevanje pojma demokracije, socialne blaginje, vrednot, kulturnih značilnosti različnih narodov);
 • učenje veščin, ki nam omogočajo uresničiti svoje potrebe in razumeti potrebe drugih (učenje strpnosti, krepiti solidarnost, spodbujati sočutje, učenje empatije).
 • uporaba IKT; razvijanje komunikacijske spretnosti v tujem jeziku.

Metode in dejavnosti za doseganje ciljev:

 • priprava in izvedba 1. timskega srečanja;
 • mednarodno sodelovanje; razvijanje lastnih in medkulturnih kompetenc (E-twining, video konferenca);
 • sodelovanje v projektnih nalogah (likovni natečaj za izdelavo logotipa projekta; priprava kotička za predstavitev projekta);
 • materialni izdelki (logotip, knjižica države, slovar sreče, vprašalnik, video prispevek, priročnik o sreči in aktivnem državljanstvu) objavljeni na spletni strani.

        

Vir slik: cmepius.si

Dostopnost