Tuji učitelji na OŠ Trnovo

 

Naša šola ima dolgoletno tradicijo z vmeščanjem tujih učitelj v pouk angleščine in drugih predmetov. Izkušnje in znanje smo nabirali v različnih šolskih in razvojnih projektih:

  • MAJ (Medkulturnost, avtentičnost, jeziki) na OŠ Trnovo (2006-2009), v okviru katerega smo raziskovali možnosti uvajanja tujega učitelja v pouk angleščine in drugih predmetov s poudarkom na razvoju medkulturne kompetence, izpeljavo pouka z medpredmetnim povezovanjem naravoslovnih predmetov, projektno delo s partnersko šolo iz Solkana ter vodenje projektov z metodologijo ciljnega projektnega vodenja. Projekt je potekal v sodelovanju z ZRSS in ob podpori MIZŠ.
  • Sporazumevanje v tujih jezikih (2008-2010) je bil nacionalni razvojni projekt, namenjen uvajanju inovativnih pristopov k poučevanju tujih jezikov in medkulturnosti z vključevanjem tujih učiteljev v šolski izvedbeni kurikul. Tuji učitelj, ki smo ga gostili na šoli je bil Benjamin Tweedie. V tem obdobju smo se še posebej ukvarjali s timskim poučevanjem tujega učitelja in učiteljice fizike pri pouku fizike in medpredmetno povezavo med fiziko in angleščino. Projekt je na nacionalni ravni vodila Katja Pavlič Škerjanc, ZRSS.
  • Obogateno učenje tujih jezikov OUTJ 1 (2010-2013) je bil posvečen povečanju natančnosti in tekočnosti pisnega jezika, medkulturni vzgoji, timskemu poučevanju in razvoju strkovne pismenosti v angleščini pri nejezikovnih predmetih. Šolskemu timu se je pridružil Filipe de Almeida. Projekt sta financirala Evropski strukturni sklad in MIZŠ.
  • Obogateno učenje tujega jezika OUTJ 2 (2013-2015), v katerem smo kot edina osnovna šola v Sloveniji v projektu, izvajali izobraževanja za učitelje slovenskih šol. Tekom projekta je tuji učitelj intenzivno sodeloval z učiteljico etike in učiteljicami angleščine. Uspešne ure so predstavili na modeliranjih za slovenske učitelje.
logo_zrss logomss_s EU_skladi_nov_logo

Zgodnje uvajanje tujega jezika v 2. razredu

 

V šolskem letu 2015/16 šola izvaja zgodnje učenje tujega jezika v 2. razredu v okviru postopnega uvajanja prvega tujega jezika na nivoju države. V drugem razredu bomo tako poleg integracije angleščine v redni pouk, ki poteka v sklopu inovacijskega projekta Razvijanje medkulturnih kompetenc s timskim poučevanjem razrednega učitelja in učitelja angleščine v avtentični učni situaciji, izvajali pouk angleščine kot del predmetnika za drugi razred v obsegu 2 šolskih ur.

Splošni cilji tujega jezika v 1. vzgojno izobraževalnem obdobju:

  • senzibilizacija za jezike;
  • razvijanje učenčevih sprejemniških, tvorbnih in interaktivnih spretnosti;
  • razvoj motivacije za usvajanje tujih jezikov;

Po učnem načrtu za tuj jezik je ta tesno povezan s cilji, vsebinami in dejavnostmi učencev pri drugih predmetih. Za kvalitetno načrtovanje in izvedbo učnega procesa je tako izjemno pomembno timsko in konstruktivno sodelovanje vseh učiteljev, vključenih v šolski projektni tim. Uvajamo aktiven pouk z medpredmetnimi povezavami in s celostnim pristopom, da bomo pri učencih dosegli visoko motivacijo in odzivnost ter doseganje ciljev predmeta. Za pouk  pripravljamo lastna didaktična sredstva in materiale za poučevanje. Del strokovnega dela  predstavlja evalvacija učne prakse in oblikovanje smernic za nadaljnje izvajanje uvajanja tujega jezika.

Učenci so ocenjeni z opisno oceno.

Šolski projektni tim v sestavi Irena Kokovnik, Darja Kramar, Anita Godler, Teja Kovač in Tatjana Vintar je izdelal operativni načrt šole in letno delovno pripravo ter se vključeval v strokovna srečanja šol, ki že uvajajo tuj jezik v 1. VIO. Sodelovanje z ZRSŠ in MIZŠ je namenjeno metodološkemu izvajanju spremljanja pouka in refleksiji uvajanja in spremljanja.

Dostopnost